برنامه ای که دو عدد و یک کاراکتر را بگیرد و نتیجه را چاپ کند

برنامه ای که دو عدد و یک کاراکتر را بگیرد و نتیجه را چاپ کند

برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح و یک کاراکتر را می خواند و اگر کاراکتر + باشد مجموع، اگر – باشد تفاضل، اگر * باشد ضرب، اگر / باشد تقسیم و اگر کاراکتر % باشد باقی مانده را چاپ کند.

#include<iostream>
using namespace std;

//chap natije ba character
//by dbchista.ir

int main()
{
	int n1,n2;
	char c;
	cout<<"enter 2 integers and character +,-,*,/,%:";
	cin>>n1>>n2>>c;
	switch(c)
	{
		case '+':cout<<(n1+n2);break;
		case '-':cout<<(n1-n2);break;
		case '*':cout<<(n1*n2);break;
		case '%':cout<<(n1%n2);break;
		case '/':cout<<(n1/n2);break;
	}
	return 0;
}

آسون بود نه؟! اجرای خودمونم ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *